ΧΙΩΝ ΑΒΕΕ

Βιομηχανία Επεξεργασίας Άλατος

ΒΙΟ.ΠΑ Γλαύκου - 263 33 Πάτρα

Τ: 2610-520492

Ε: info@chionsalt.gr


SELECT `articles`.`id` as `ArticleId`, `articles`.`image` as photo1, `articles`.`image2` as photo2, `articles`.`title_el`, `articles`.`title_en`, `articles`.`title_third`, `articles`.`last_updated`, `articles`.`description_el`, `articles`.`description_en`, `articles`.`description_third`, `articles`.`ordering` AS ordering FROM `articles` WHERE `articles`.`PageId` = '7' AND `articles`.`active` = 1 AND (1) ORDER BY ordering desc LIMIT 0,8;